AuraMe ออร่ามี

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?
ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

[ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email]

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน

2. โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
ได้รับข้อมูลของท่านทาง Aurame Sun
ได้รับข้อมูลทางโทรศัพท์ 063 242 5154

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
1. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ของท่าน
2. เพื่อให้บริการแก่ท่านได้อย่างครบถ้วน
3. เพื่อความปลอดภัย คลังข้อมูล และการสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา
4. เพื่อปรับปรุงบริการของเรา
5. เพื่อปรับแต่งภาษา และตำแหน่งพื่นที่

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เก็บรวบรวม
เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในเว็บไซต์
ใช้
เพื่อนำมาใช้ จัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง ให้บริการเว็บไซต์แก่ท่านได้อย่างครบถ้วน และปรับปรุงบริการของเรา
เปิดเผย
ไม่มีการเปิดเผย ชื่อที่อยู่และข้อมูลใดๆของท่าน หากท่านไม่ยินยอม และถ้าท่านคือผู้สร้างโพสต์ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บไว้ดูคนเดียว หรือเผยแพร่สาธรณะผ่านทางเว็บไซต์ AuraMe.in.th หากท่านเลือกที่จะเผยแพร่สาธารณะ ท่าจะได้รับสิทธิ การแสดงข้อมูลดังนี้
เนื้อหาโพสต์ของท่าน
ชื่อโปรไฟล์ของท่านที่ตั้งไว้กับเว็บไซต์
เวลาโพสต์ หรือแก้ไขเนื้อหานั้นๆ


การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
1. ลักษณะการเก็บ [จัดเก็บเป็น Soft Copy] เอกสาร หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล
2. สถานที่จัดเก็บ [เก็บไว้ที่ เว็บไซต์ AuraMe.in.th]
3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบอัตโนมัติผ่านทางระบบของ AuraMe.in.th และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ โปรไฟล์ของท่าน หรือแจ้งผ่าน Facebook Worawhalun Ponsiri

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ

พิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้
ขั้นตอนการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร
สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ Email : support@AuraMe.in.th โดยระบุข้อความว่า "ต้องการยกเลิก การรับโปรโมชั่น ข่าวสาร ทางอีเมล (อีเมลของฉันคือ กรอกอีเมลของท่าน)"
เมื่อเราตรวจสอบว่าอีเมลที่ท่านต้องการลบ ตรงกับอีเมลที่ท่านใช้ส่งมา เราจะกำเนินการยกเลิก การรับโปรโมชั่น ข่าวสาร ทางอีเมลของท่านทันที
ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ
พิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

Cookies
Cookies คืออะไร?
Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?
เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?
เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

[Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น]
[Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน]
[Strictly Necessary - Cookies คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ AuraMe.in.th เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ AuraMe.in.th ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้]
[Targeting - Cookies คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ AuraMe.in.th ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ AuraMe.in.th แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน]

ชื่อคุกกี้

หัวข้อ เนื้อหา
Name Strictly_Necessary
Host AuraMe.in.th
Duration session
Type คุกกี้ที่มีความจำเป็น
Description เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้
Name YSC
Host youtube.com
Duration Session
Type Advertisement
Description YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
Name VISITOR_INFO1_LIVE
Host youtube.com
Duration 5 months 27 days
Type Advertisement
Description A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
Name _fbp
Host aurame.in.th
Duration 3 months
Type Advertisement
Description This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
Name test_cookie
Host doubleclick.net
Duration 15 minutes
Type Advertisement
Description The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.
Name yt-remote-device-id
Host youtube.com
Duration never
Type Advertisement
Description YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
Name yt.innertube::requests
Host youtube.com
Duration never
Type Advertisement
Description This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
Name yt.innertube::nextId
Host youtube.com
Duration never
Type Advertisement
Description This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
Name yt-remote-connected-devices
Host youtube.com
Duration never
Type Advertisement
Description YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
Name _gcl_au
Host aurame.in.th
Duration 3 months
Type Analytics
Description Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
Name _ga
Host aurame.in.th
Duration 2 years
Type Analytics
Description The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
Name _gid
Host aurame.in.th
Duration 1 day
Type Analytics
Description Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
Name _gat_gtag_UA_143619742_1
Host aurame.in.th
Duration 1 minute
Type Analytics
Description Set by Google to distinguish users.
Name CONSENT
Host youtube.com
Duration 2 years
Type Analytics
Description YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data
Name PHPSESSID
Host www.aurame.in.th
Duration session
Type Necessary
Description This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed

เว็บไซต์เราใช้คุกกี้
ไม่อนุญาต การใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ และบริการ ที่ไม่ครบถ้วน
อนุญาต การใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งาน เว็บไซต์ บริการ และนำเสนอเนื้อหา ที่ครบถ้วน

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร
ลบคุกกี้ได้โดยง่ายเพียงคลิก ลบคุกกี้
หรือไปที่ เมนู อื่นๆ > ลบคุกกี้

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง


ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของ AuraMe.in.th ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ
AuraMe.in.th จะไม่รับผิดชอบและ AuraMe.in.th ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน
สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของ AuraMe.in.th อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ AuraMe.in.th ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ AuraMe.in.th ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงประกาศ
ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย AuraMe.in.th จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น AuraMe.in.th ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ติดต่อ AuraMe.in.th
ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
Call Center: Aurame Sun

AuraMe.in.th